2018. augusztus 26., vasárnap

2018. 08. 26. Szentháromság utáni tizenharmadik vasárnap Igehirdető: Ócsai Zoltán, Pécs

Nincs fontosabb a mai napnál. Most kell meghallanod az evangéliumot! Most kell megértened, hogy szeret minket az Isten! Hogy felebarátai vagyunk egymásnak. Hogy felelősséggel tartozunk egymás iránt.

Lk 10, 25-37.

25Ekkor felállt egy törvénytudó, hogy megkísértse őt, és ezt kérdezte: Mester, mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet? 26Ő pedig ezt mondta neki: Mi van megírva a törvényben? Hogyan olvasod? 27Ő pedig így válaszolt: „Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes erődből és teljes elmédből, és felebarátodat, mint magadat.” 28Jézus ezt mondta neki: Helyesen feleltél: tedd ezt, és élni fogsz. 29Ő viszont igazolni akarta magát, ezért megkérdezte Jézustól: De ki a felebarátom? 30Válaszul Jézus ezt mondta neki: Egy ember ment le Jeruzsálemből Jerikóba, és rablók kezébe esett, akik kifosztották, meg is verték, azután félholtan otthagyva elmentek. 31Történetesen egy pap ment azon az úton lefelé, de amikor meglátta, elkerülte.32Hasonlóképpen egy lévita is odaért arra a helyre, de amikor meglátta, ő is elkerülte. 33Egy arra utazó samaritánus pedig, amikor odaért hozzá és meglátta, megszánta, 34odament, olajat és bort öntött sebeire, és bekötötte azokat. Azután feltette őt a saját állatára, elvitte egy fogadóba, és gondját viselte. 35Másnap elővett két dénárt, odaadta a fogadósnak, és azt mondta neki: Viselj rá gondot, és ha valamit még ráköltesz, amikor visszatérek, megadom neked. 36Mit gondolsz, e három közül ki volt a felebarátja a rablók kezébe esett embernek? 37Ő így felelt: Az, aki irgalmas volt hozzá. Jézus erre ezt mondta neki: Menj el, te is hasonlóképpen cselekedj!

2018. augusztus 19., vasárnap

2018. 08. 19. Szentháromság utáni tizenkettedik vasárnap Igehirdető: Hajduch-Szmola Patrik, Pécs

Jézus a történetünkben van benne, és a jövőnkben van benne, ami egyszer a történetünkké fog válni. A múlt ismerete nélkül nem lehet véleményt alkotni a jelenről. Csak úgy láthatjuk magunkat, ha tudjuk, hogy milyenek voltunk, honnan jövünk, és hogy mi a célunk, merre megyünk, miben hiszünk. Isten, én azt gondolom, a folyamatokra kíváncsi.

Róm 11, 25-32.

25Nem szeretném, testvéreim, ha önmagatokat bölcseknek tartva nem vennétek tudomásul azt a titkot, hogy a megkeményedés Izráelnek csak egy részét érte, amíg a népek teljes számban be nem jutnak, 26és így üdvözülni fog az egész Izráel, amint meg van írva: „Eljön Sionból a Megváltó, eltávolítja a hitetlenséget Jákób házából,27és én ezt a szövetségemet adom nekik, amikor eltörlöm bűneiket.”

28Az evangélium miatt tehát Isten ellenségei tiértetek, de a kiválasztás miatt kedveltek az ősatyákért, 29mert megbánhatatlanok az Isten ajándékai és az ő elhívása. 30Mert ahogyan ti egykor engedetlenek voltatok Istennel szemben, most pedig irgalmat nyertetek az ő engedetlenségük révén, 31úgy ők is engedetlenek most, hogy a nektek adott irgalom révén végül ők is irgalmat nyerjenek. 32Mert Isten mindenkit egybezárt az engedetlenségbe, hogy mindenkin megkönyörüljön.

2018. augusztus 13., hétfő

2018. 08. 12. Szentháromság utáni tizenegyedik vasrnap Igehirdető: Ócsai Zoltán, Pécs

Hálával lehet csak élni, meggyőződésem, mert csak az van, csak az létezik, amit ilyen módon meg tudsz köszönni. És akkor az élettel telítődik.

Róm 11, 17-24.

17Ha azonban az ágak közül egyesek kitörettek, te pedig vad olajfa létedre beoltattál közéjük, és az olajfa gyökerének éltető nedvéből részesültél, 18ne dicsekedj az ágakkal szemben. Ha mégis dicsekszel: nem te hordozod a gyökeret, hanem a gyökér téged. 19Azt mondod erre: „Azért törettek ki ágak, hogy én beoltassam.”20Úgy van: azok hitetlenség miatt törettek ki, te pedig a hit által állsz. Ne légy elbizakodott, hanem félj! 21Mert ha Isten a természet szerinti ágakat nem kímélte, téged sem fog kímélni. 22Lásd meg tehát Isten jóságát és szigorúságát: az elbukottakkal szigorú, veled pedig jóságos, ha megmaradsz jóságában, mert különben te is kivágatsz. 23De az elbukottak is, ha nem maradnak meg a hitetlenségben, beoltatnak majd, mert Istennek van hatalma arra, hogy ismét beoltsa őket. 24Hiszen ha te a természeted szerinti vadolajfáról levágattál, és természeted ellenére beoltattál a szelíd olajfába, akkor mennyivel inkább be fognak oltatni a saját olajfájukba azok, akik természetük szerint odatartoznak!

2018. augusztus 5., vasárnap

2018. 08. 05. Szentháromság utáni tizedik vasárnap, Jeruzsálem vasárnapja Igehirdető: Hajduch-Szmola Patrik, Pécs

Én megváltoztathatom az Istent? És nagyon sokan most azt mondanátok, hogy nem. Pedig DE.

5 Móz 10, 10-13.

10Én ott álltam a hegyen, mint az előző alkalommal, negyven nap és negyven éjjel. Ezúttal is meghallgatott engem az ÚR, és nem akart már elpusztítani téged. 11Majd ezt mondta nekem az ÚR: Menj, és indulj útnak a nép élén, hogy bemehessenek és birtokba vehessék azt a földet, amelyről megesküdtem atyáiknak, hogy nekik adom.12Most pedig, Izráel, mit kíván tőled Istened, az ÚR? Csak azt, hogy Istenedet, az URat féld, járj mindenben az ő útjain, szeresd őt, és szolgáld az URat, a te Istenedet teljes szívedből és teljes lelkedből, 13s hogy tartsd meg az ÚR parancsolatait és rendelkezéseit, amelyeket ma parancsolok neked a te javadra!


Elkültöznek a hanganyagok

Kedves Mindenki, aki látogatja ezt a blogot! A Pécsi Evangélikus Egyházközségnek elkészült az új honlapja. Ezen a honlapon fognak ezentúl ...