2018. november 25., vasárnap

2018. 11. 25. Szentháromság utáni utolsó vasárnap, Örökélet vasárnapja Igehirdető: Hajduch-Szmola Patrik, Pogány

Az, hogy Isten nekünk örömhírt mondott, az most történik meg. Amikor Jézus az örök életről beszél, akkor mindig jelenidőben beszél. Most van. Aki hisz, annak örök élete van. Ez azt jelenti, hogy ott vagyunk már most az Istennél. Isten szava a mostani valóságunknak a része.

Ez 12, 21-28.

21Majd így szólt hozzám az ÚR igéje: 22Emberfia! Miféle szóbeszéd az, amelyet mondogattok Izráel földjéről: Telnek-múlnak a napok, de nem teljesült semmi a sok látomásból?! 23Ezért mondd meg nekik: Így szól az én Uram, az ÚR: Véget vetek ennek a szóbeszédnek, nem példálóznak így többé Izráelben. Ezt hirdesd nekik: Közeledik már az idő, amikor valóra válik minden látomás. 24Akkor nem lesz többé hiábavaló látomás és hízelgő jósolgatás Izráel házában. 25Mert ha én, az ÚR szólok, akkor az az ige, amelyet kimondok, késedelem nélkül valóra is válik. Ha a ti napjaitokban mondok ki egy igét, te, engedetlen nép, akkor azt még akkor valóra is váltom! – így szól az én Uram, az ÚR.
26Majd így szólt hozzám az ÚR igéje: 27Emberfia! Izráel háza ezt mondja: Az a látomás, amelyet ez az ember lát, csak később fog beteljesedni; ő a távoli jövőről prófétál. 28Ezért mondd meg nekik: Így szól az én Uram, az ÚR: Nem késik tovább egyetlen igém sem, valóra válik az az ige, amelyet mondok – így szól az én Uram, az ÚR.

2018. 11. 25. Szentháromság utáni utolsó vasárnap, Örökélet vasárnapja Igehirdető: Ócsai Zoltán, Pécs

Az örök élet nem azt jelenti, hogy majd lesz, hanem azt jelenti, hogy most van. Egészen mélyen, egészen igazi módon. Az örök élet azt jelenti, hogy van lehetőségünk hallani az Isten szavát, hogy van alkalmunk megbocsátani, van alkalmunk újrakezdeni. Hogy van alkalmunk szeretni.
Ha az örök életet éled, annak mélységét, akkor szabad vagy, nem kell rettegned.

Ez 12, 21-28.

21Majd így szólt hozzám az ÚR igéje: 22Emberfia! Miféle szóbeszéd az, amelyet mondogattok Izráel földjéről: Telnek-múlnak a napok, de nem teljesült semmi a sok látomásból?! 23Ezért mondd meg nekik: Így szól az én Uram, az ÚR: Véget vetek ennek a szóbeszédnek, nem példálóznak így többé Izráelben. Ezt hirdesd nekik: Közeledik már az idő, amikor valóra válik minden látomás. 24Akkor nem lesz többé hiábavaló látomás és hízelgő jósolgatás Izráel házában. 25Mert ha én, az ÚR szólok, akkor az az ige, amelyet kimondok, késedelem nélkül valóra is válik. Ha a ti napjaitokban mondok ki egy igét, te, engedetlen nép, akkor azt még akkor valóra is váltom! – így szól az én Uram, az ÚR.
26Majd így szólt hozzám az ÚR igéje: 27Emberfia! Izráel háza ezt mondja: Az a látomás, amelyet ez az ember lát, csak később fog beteljesedni; ő a távoli jövőről prófétál. 28Ezért mondd meg nekik: Így szól az én Uram, az ÚR: Nem késik tovább egyetlen igém sem, valóra válik az az ige, amelyet mondok – így szól az én Uram, az ÚR.

2018. november 20., kedd

2018. 11. 18. Szentháromság utáni utolsó előtti vasárnap, Reménység vasárnapoja Igehirdető: Hajduch-Szmola Patrik, Pécs

A Krisztust a másik emberben lehet megtalálni.

Ézs 35, 3-10.

3Erősítsétek a lankadt kezeket, tegyétek erőssé a megroskadt térdeket!4Mondjátok a remegő szívűeknek: Legyetek erősek, ne féljetek! Íme, jön Istenetek, és bosszút áll, jön Isten, és megfizet, megszabadít benneteket! 5Akkor majd kinyílnak a vakok szemei, és megnyílnak a süketek fülei.6Akkor majd úgy szökell a sánta, mint a szarvas, és ujjong majd a néma nyelve. Mert víz fakad a pusztában, és a kietlen tájon patakok. 7Tóvá lesz a délibáb, és víz fakad a szomjú földön. Ahol azelőtt sakálok tanyáztak, nád és káka fog teremni. 8Jól megépített útja lesz, amelyet szent útnak hívnak. Nem jár azon tisztátalan, csak az ÚR népe járhat rajta, bolondok nem tévednek rá. 9Nem lesz ott oroszlán, nem járnak rajta ragadozók, eggyel sem találkoznak ott, hanem a megváltottak fognak járni rajta. 10Így fognak visszatérni azok, akiket az ÚR kiváltott, és ujjongva vonulnak a Sionra. Öröm koszorúzza fejüket örökre, boldog örömben lesz részük, a gyötrelmes sóhajtozás pedig elmúlik.

2018. november 18., vasárnap

2018. 11. 18. Szentháromság utáni utolsó előtti vasárnap, Reménység vasárnapoja Igehirdető: Ócsai Zoltán, Pogány

Az, hogy hogyan viszonyulunk Jézus Krisztushoz, az mindennek az alapja. Kicsoda ő? Milyen az Isten? Ha Jézus számomra egy fölemelő, kétségbeesett embereket megszánó valaki, akkor én is így fogok viszonyulni az emberekhez. Jézus Krisztus számunkra a reménységem.

Ézs 35, 3-10.

3Erősítsétek a lankadt kezeket, tegyétek erőssé a megroskadt térdeket!4Mondjátok a remegő szívűeknek: Legyetek erősek, ne féljetek! Íme, jön Istenetek, és bosszút áll, jön Isten, és megfizet, megszabadít benneteket! 5Akkor majd kinyílnak a vakok szemei, és megnyílnak a süketek fülei.6Akkor majd úgy szökell a sánta, mint a szarvas, és ujjong majd a néma nyelve. Mert víz fakad a pusztában, és a kietlen tájon patakok. 7Tóvá lesz a délibáb, és víz fakad a szomjú földön. Ahol azelőtt sakálok tanyáztak, nád és káka fog teremni. 8Jól megépített útja lesz, amelyet szent útnak hívnak. Nem jár azon tisztátalan, csak az ÚR népe járhat rajta, bolondok nem tévednek rá. 9Nem lesz ott oroszlán, nem járnak rajta ragadozók, eggyel sem találkoznak ott, hanem a megváltottak fognak járni rajta. 10Így fognak visszatérni azok, akiket az ÚR kiváltott, és ujjongva vonulnak a Sionra. Öröm koszorúzza fejüket örökre, boldog örömben lesz részük, a gyötrelmes sóhajtozás pedig elmúlik.

2018. november 11., vasárnap

2018. 11. 11. Szentháromság utáni utolsó előttit megelőző vasárnap, Ítélet vasárnapja Igehirdető: Hajduch-Szmola Patrik, Pogány

Ha nem jött volna el Krisztus, akkor az lenne, amit Zofóniás mond. De eljött Krisztus.

Zof 1, 14-18.

14Közel van az ÚR nagy napja, közel van, nagyon hamar eljön. Keserves hang hallatszik az ÚR napján, kiáltozik akkor még a hős is! 15Harag napja lesz az a nap, nyomorúság és ínség napja, pusztítás és pusztulás napja, sötétség és ború napja, felhő és homály napja, 16kürtszó és riadó napja a megerősített városok és a büszke bástyák ellen! 17Rémületbe ejtem az embereket, botorkálnak, mint a vakok, mert vétkeztek az ÚR ellen. Kiömlik a vérük, mintha por lenne, és a belük, mint a szemét. 18Sem ezüstjük, sem aranyuk nem mentheti meg őket az ÚR haragjának napján, amikor felindulásának tüzében elpusztítja az egész földet. Bizony, egyszer csak véget vet a föld összes lakójának!

2018. 11. 11. Szentháromság utáni utolsó előttit megelőző vasárnap, Ítélet vasárnapja Igehirdető: Ócsai Zoltán, Pécs

Hirdessétek, hogy énhozzám mindenki j9het. Megfáradtak és bűnösök, és kicsik és nagyok. Hogy zárjon már be végül ez a céllövölde, hogy legyen már vége tényleg ennek az összes emberpusztításnak. Adjon nekünk ehhez az Isten hitet, jó hitet!

Mt 24, 15-31.

15Amikor tehát meglátjátok, hogy „a pusztító utálatosság” ott áll a szent helyen – erről beszélt Dániel próféta, aki olvassa, értse meg! –, 16akkor azok, akik Júdeában lesznek, meneküljenek a hegyekbe, 17aki a ház tetején lesz, ne szálljon le, hogy kihozzon valamit, 18és aki a mezőn lesz, ne térjen vissza, hogy elhozza felsőruháját.19Jaj a terhes és a szoptató anyáknak azokban a napokban! 20Imádkozzatok, hogy ne kelljen sem télen, sem szombaton menekülnötök. 21Mert olyan nagy nyomorúság lesz akkor, amilyen nem volt a világ kezdete óta mostanáig, és nem is lesz soha. 22Ha nem rövidíttetnének meg azok a napok, nem menekülne meg egyetlen halandó sem, de a választottakért megrövidíttetnek azok a napok.23Akkor, ha valaki ezt mondja nektek: Íme, itt a Krisztus vagy amott – ne higgyétek el! 24Mert hamis krisztusok és hamis próféták támadnak majd, nagy jeleket és csodákat tesznek, hogy így megtévesszék, ha lehet, a választottakat is. 25Íme, előre megmondtam nektek. 26Ha tehát azt mondják nektek: Íme, a pusztában van – ne menjetek ki! Íme, a belső szobákban van – ne higgyétek el! 27Mert ahogyan a villámlás keletről támad, és ellátszik nyugatig, úgy lesz az Emberfiának az eljövetele is. 28Ahol a tetem, oda gyűlnek a saskeselyűk.
29Közvetlenül ama napok nyomorúsága után pedig a nap elsötétedik, a hold nem fénylik, a csillagok lehullanak az égről, és az egek tartóoszlopai megrendülnek. 30És akkor feltűnik az Emberfiának jele az égen, akkor jajgat a föld minden nemzetsége, és meglátják az Emberfiát eljönni az ég felhőin nagy hatalommal és dicsőséggel. 31És ő elküldi angyalait nagy harsonaszóval, és összegyűjtik az ő választottait a négy égtáj felől, az ég egyik sarkától a másik sarkáig. 

2018. november 4., vasárnap

2018. 11. 04. Szentháromság utáni huszonharmadik vasárnap Igehirdető: Ócsai Zoltán, Pécs

A hit azt jelenti, hogy mindennek van értelme. Van értelme tanulni, tanítani, énekelni, mesélni, dolgozni. Van értelme élni!

Lk 17, 1-6.

1Jézus így szólt a tanítványaihoz: Lehetetlen, hogy botránkozások ne essenek; de jaj annak, aki által esnek. 2Jobb annak, ha malomkövet kötnek a nyakába, és a tengerbe vetik, mintsem egyet is megbotránkoztasson e kicsinyek közül. 3Vigyázzatok magatokra!
3Ha vétkezik ellened a testvéred, figyelmeztesd, és ha megbánja, bocsáss meg neki! 4És ha naponta hétszer vétkezik ellened, és hétszer visszatér hozzád ezt mondva: Megbántam – akkor is bocsáss meg neki!
5Az apostolok így szóltak az Úrhoz: Növeld a hitünket! 6Az Úr ezt válaszolta: Ha akkora hitetek volna, mint egy mustármag, és így szólnátok ehhez a vadfügefához: Szakadj ki gyökerestől, és gyökerezz meg a tengerben – az engedelmeskedne nektek.

2018. 11. 04. Szentháromság utáni huszonharmadik vasárnap Igehirdető: Hajduch-Szmola Patrik, Pécs

A megbocsátásnak és a bocsánatkérésnek az életünk szerves részének kellene lenni. Fontos a naponkénti megbocsátás, ugyanolyan fontos, mint a naponkénti kenyér.
Nem haragszom rád! Nincs ennél felszabadítóbb mondat. Szabadok lesztek, ha megbocsátotok. 

Lk 17, 1-6.

1Jézus így szólt a tanítványaihoz: Lehetetlen, hogy botránkozások ne essenek; de jaj annak, aki által esnek. 2Jobb annak, ha malomkövet kötnek a nyakába, és a tengerbe vetik, mintsem egyet is megbotránkoztasson e kicsinyek közül. 3Vigyázzatok magatokra! Ha vétkezik ellened a testvéred, figyelmeztesd, és ha megbánja, bocsáss meg neki! 4És ha naponta hétszer vétkezik ellened, és hétszer visszatér hozzád ezt mondva: Megbántam – akkor is bocsáss meg neki!
5Az apostolok így szóltak az Úrhoz: Növeld a hitünket! 6Az Úr ezt válaszolta: Ha akkora hitetek volna, mint egy mustármag, és így szólnátok ehhez a vadfügefához: Szakadj ki gyökerestől, és gyökerezz meg a tengerben – az engedelmeskedne nektek.

Elkültöznek a hanganyagok

Kedves Mindenki, aki látogatja ezt a blogot! A Pécsi Evangélikus Egyházközségnek elkészült az új honlapja. Ezen a honlapon fognak ezentúl ...