2019. június 30., vasárnap

2019. 06. 30. Szentháromság utáni második vasárnap Igehirdető: Ócsai Zoltán, Pécs

Azt mondja az Isten: Nálam nincsenek bezárt ajtók, ide jöhetsz, itt van hely nálam. 

Lk 14, 15-24.

15Mikor pedig ezt az egyik vendég meghallotta, így szólt hozzá: Boldog az, aki Isten országának vendége. 16Ő pedig a következőképpen válaszolt: Egy ember nagy vacsorát készített, és sok vendéget hívott meg. 17A vacsora órájában elküldte a szolgáját, hogy mondja meg a meghívottaknak: Jöjjetek, mert már minden készen van! 18De azok egytől egyig mentegetőzni kezdtek. Az első azt üzente neki: Földet vettem, kénytelen vagyok kimenni, hogy megnézzem. Kérlek, ments ki engem! 19A másik azt mondta: Öt pár ökröt vettem, megyek, hogy lássam, mit érnek. Kérlek, ments ki engem! 20Megint egy másik azt mondta: Most nősültem, azért nem mehetek.21Amikor visszatért a szolga, jelentette mindezt urának. A ház ura ekkor megharagudott, és ezt mondta szolgájának: Menj ki gyorsan a város útjaira és utcáira, és hozd be ide a szegényeket, a nyomorékokat, a sántákat és a vakokat! 22A szolga aztán jelentette: Uram, megtörtént, amit parancsoltál, de még van hely.23Akkor az úr ezt mondta a szolgájának: Menj el az utakra és a kerítésekhez, és kényszeríts bejönni mindenkit, hogy megteljék a házam. 24Mert mondom nektek, hogy azok közül, akiket meghívtam, senki sem kóstolja meg a vacsorámat.

2019. 06. 30. Szentháromság utáni második vasárnap Igehirdető: Hajdusc-Szmola Patrik, Pogány

A keresztyén életünknek az a legnagyobb ajándéka, hogy hihetünk abban, hogy van újjászületés.

1Kor 15, 35-42.

35De megkérdezhetné valaki: hogyan támadnak fel a halottak? Milyen testben jelennek meg? 36Esztelen! Amit elvetsz, nem kel életre, míg előbb meg nem hal, 37és amikor vetsz, nem a leendő testet veted el, hanem csak a magot, talán búzáét vagy valami másét. 38De Isten olyan testet ad annak, amilyet elhatározott, mégpedig minden egyes magnak a neki megfelelő testet. 39Nem minden test egyforma, hanem más az embereké, más az állatoké, más a madaraké, és más a halaké. 40Vannak mennyei testek, és vannak földi testek, de más a mennyeiek fényessége, és más a földieké. 41Más a nap fényessége, más a hold fényessége, és más a csillagok fényessége: mert egyik csillag fényességben különbözik a másik csillagtól. 42Így van a halottak feltámadása is. Elvettetik romlandóságban, feltámasztatik romolhatatlanságban.

2019. június 23., vasárnap

2019. 06. 23. Szentháromság utáni első vasárnap Igehirdető: Ócsai Zoltán, Pogány

Milyen titok ez az ember előtt, hogy hogy van az ember szíve! Mi van a szívünkben? Hogyan tudunk egymással békességben élni?

1 Kor 1, 18-23.

18Mert a keresztről szóló beszéd bolondság ugyan azoknak, akik elvesznek, de nekünk, akik üdvözülünk, Istennek ereje. 19Mert meg van írva: „Véget vetek a bölcsek bölcsességének, és az értelmesek értelmét semmivé teszem.” 20Hol a bölcs? Hol az írástudó? Hol e világ vitázója? Nem tette-e bolondsággá Isten a világ bölcsességét? 21Mivel tehát a világ a saját bölcsessége útján nem ismerte meg Istent a maga bölcsességében, tetszett Istennek, hogy az igehirdetés bolondsága által üdvözítse a hívőket. 22És miközben a zsidók jelt kívánnak, a görögök pedig bölcsességet keresnek, 23mi a megfeszített Krisztust hirdetjük, aki a zsidóknak ugyan megütközés, a pogányoknak pedig bolondság, 24de maguknak az elhívottaknak, zsidóknak és görögöknek egyaránt az Isten ereje és az Isten bölcsessége. 25Mert az Isten „bolondsága” bölcsebb az emberek bölcsességénél, és az Isten „erőtlensége” erősebb az emberek erejénél.

2019. 06. 23. Szentháromság utáni első vasárnap Igehirdető: Hajduch-Szmola Patrik, Pécs

Azé Krisztus, aki elhiszi Krisztust, azé Isten, aki hisz Istenben.

1 Kor 1, 18-23.

18Mert a keresztről szóló beszéd bolondság ugyan azoknak, akik elvesznek, de nekünk, akik üdvözülünk, Istennek ereje. 19Mert meg van írva: „Véget vetek a bölcsek bölcsességének, és az értelmesek értelmét semmivé teszem.” 20Hol a bölcs? Hol az írástudó? Hol e világ vitázója? Nem tette-e bolondsággá Isten a világ bölcsességét? 21Mivel tehát a világ a saját bölcsessége útján nem ismerte meg Istent a maga bölcsességében, tetszett Istennek, hogy az igehirdetés bolondsága által üdvözítse a hívőket. 22És miközben a zsidók jelt kívánnak, a görögök pedig bölcsességet keresnek, 23mi a megfeszített Krisztust hirdetjük, aki a zsidóknak ugyan megütközés, a pogányoknak pedig bolondság, 24de maguknak az elhívottaknak, zsidóknak és görögöknek egyaránt az Isten ereje és az Isten bölcsessége. 25Mert az Isten „bolondsága” bölcsebb az emberek bölcsességénél, és az Isten „erőtlensége” erősebb az emberek erejénél.

2019. június 16., vasárnap

2019. 06. 16. Szentháromság ünnepe Igehirdető: Ócsai Zoltán, Pécs

Beszélj fiaidnak róla, mesélj róla újra és újra! Meséld el tetteit, hogy mit tett veled!

Préd 8, 16-17.

16Azután arra irányítottam figyelmemet, hogy megismerjem a bölcsességet, szemügyre véve azokat a foglalkozásokat, amelyeket úgy űznek a földön, hogy az embereknek sem éjjel, sem nappal nem szállhat álom a szemére. 17Úgy láttam, hogy az ember nem képes kiismerni Isten sokféle tettét, azokat a tetteket, amelyek a nap alatt történnek. Az ember ugyan fáradozik azon, hogy kikutassa, mégsem tudja kiismerni. Még ha azt mondja is a bölcs, hogy már tudja, akkor sem képes kiismerni.

2019. június 10., hétfő

2019. 06. 10. Pünkösd második napja Igehirdető:Hajduch-Szmola Patrik, Kovácsszénája

Az egyház mi vagyunk, azoknak az embereknek a közössége, akik azt vallják, én az Úré vagyok. És ennek persze többféle formája van, ahányan itt vagyunk. Mindez addig nagyon jó, amíg mindenkinek a listáján ott van, hogy én az Úré vagyok.

Ézs 44, 1-5.

1De most hallgass rám, szolgám, Jákób, Izráel, akit kiválasztottam! 2Ezt mondja az ÚR, a te alkotód, aki megformált az anyaméhben, és aki megsegít: Ne félj, szolgám, Jákób, Jesúrún, akit kiválasztottam! 3Mert vizet árasztok a szomjas földre, patakokat a száraz tájra. Kiárasztom lelkemet utódaidra, áldásomat sarjadékaidra. 4Növekednek, mint fű a víz mellett, mint csatornák mentén a fűzfák. 5Egyik ezt mondja majd: Én az ÚRé vagyok! A másik Jákób nevére hivatkozik. A harmadik a kezébe írja: Az ÚRé vagyok! – és dicsekedve említi Izráel nevét. 

2019. június 9., vasárnap

2019. 06. 09. Pünkösd Igehirdető: Hajduch-Szmola Patrik, Pogány

A bátorság a hitből fakad, és aki bátor, az lesz erős.

Hag 2, 4-9.

4Azért most légy bátor, Zerubbábel! – így szól az ÚR. Légy bátor te is, Jósua főpap, Jócádák fia, és legyen bátor az ország egész népe – így szól az ÚR –, és dolgozzatok, mert én veletek vagyok! – így szól a Seregek URa. 5Mert ígéretet tettem nektek, amikor kijöttetek Egyiptomból, és lelkem köztetek marad! Ne féljetek!
6Így szól a Seregek URa: Még egy kevés idő, és megrendítem az eget és a földet, a tengert és a szárazföldet.7Megrendítek minden népet, és elhozzák kincseiket a népek, ezt a házat pedig megtöltöm dicsőséggel – mondja a Seregek URa. 8Enyém az ezüst, enyém az arany – így szól a Seregek URa. 9Nagyobb lesz ennek a későbbi templomnak a dicsősége, mint amilyen a korábbié volt – mondja a Seregek URa –, és ezen a helyen békességet adok! – így szól a Seregek URa.

2019. 06. 09. Pünkösd, Konfirmációs istentisztelet, Pécs

„Nem hatalommal és nem erőszakkal, hanem az én lelkemmel! – mondja a Seregek URa."

Zak 4, 6.


2019. június 2., vasárnap

2019. 06. 02. Exaudi Igehirdető Ócsai Zoltán, Pécs

Amiről Jézus beszél, az az életet szolgáló élet.

Mt 10, 29-33.

29Nem úgy van, hogy két verebet adnak egy fillérért, de egy sem esik le közülük a földre Atyátok tudta nélkül?30Nektek pedig még a hajatok szála is mind számon van tartva. 31Ne féljetek tehát: ti sok verébnél értékesebbek vagytok.
32Aki tehát vallást tesz rólam az emberek előtt, arról majd én is vallást teszek mennyei Atyám előtt, 33aki pedig megtagad engem az emberek előtt, azt majd én is megtagadom mennyei Atyám előtt.

2019. 06. 02. Exaudi Igehirdető: Hajduch-Szmola Patrik, Pécs

A mások által lenézett emberek is ugyanolyan fontos, mint bárki más, és a mások által lenézett munka is ugyanolyan fontos, mint bármilyen magasztos munka. Az, hogy mi értékesek vagyunk, nem miatunk van, hanem Isten miatt. A sajt létünk a bizonyíték arra, hogy értékesek vagyunk az életre.

Erlend Loe: Kurt híres lesz

Mt 10, 29-33.

29Nem úgy van, hogy két verebet adnak egy fillérért, de egy sem esik le közülük a földre Atyátok tudta nélkül?30Nektek pedig még a hajatok szála is mind számon van tartva. 31Ne féljetek tehát: ti sok verébnél értékesebbek vagytok.
32Aki tehát vallást tesz rólam az emberek előtt, arról majd én is vallást teszek mennyei Atyám előtt, 33aki pedig megtagad engem az emberek előtt, azt majd én is megtagadom mennyei Atyám előtt.

Elkültöznek a hanganyagok

Kedves Mindenki, aki látogatja ezt a blogot! A Pécsi Evangélikus Egyházközségnek elkészült az új honlapja. Ezen a honlapon fognak ezentúl ...