2018. december 31., hétfő

2018. 12. 31. Óév este Igehirdető:csai Zoltán, Pécs

Ha a búzaszem nem hal meg, egymaga marad, ha meghal, sokszoros termést hoz.

Jn 12, 34-36.

34A sokaság megkérdezte tőle: Mi azt hallottuk a törvényből, hogy a Krisztus örökre megmarad: akkor hogyan mondhatod, hogy fel kell emeltetnie az Emberfiának? Ki ez az Emberfia? 35Jézus ezt mondta nekik: Még egy kis ideig közöttetek van a világosság. Addig járjatok a világosságban, amíg nálatok van, hogy a sötétség hatalmába ne kerítsen titeket; mert aki a sötétségben jár, nem tudja, hová megy. 36Amíg nálatok van a világosság, higgyetek a világosságban, hogy a világosság fiai legyetek! Ezeket mondta Jézus, majd elment és elrejtőzött előlük.

2018. december 30., vasárnap

2018. 12. 30. Karácsony utáni vasárnap Igehirdető: Hajduch-Szmola Patrik, Pécs

Hány emberrel találkozunk, akik keresik Jézust, és nem találják, mert nem jó helyen keresik. Isten annyira közel áll hozzánk, hogy sokan nem itt keresek, hanem ott távol keresik. Isten itt áll előttük. 

Lk 2, 25-31.

25És íme, élt egy ember Jeruzsálemben, akinek Simeon volt a neve. Igaz és kegyes ember volt, várta Izráel vigasztalását, és a Szentlélek volt rajta. 26Azt a kijelentést kapta a Szentlélektől, hogy nem hal meg addig, amíg meg nem látja az Úr Krisztusát. 27A Lélek indítására elment a templomba, és amikor a gyermek Jézust bevitték szülei, hogy eleget tegyenek a törvény előírásainak, 28akkor karjába vette, áldotta az Istent, és ezt mondta:29Most bocsátod el, Uram, szolgádat beszéded szerint békességgel, 30mert meglátta szemem üdvösségedet,31amelyet elkészítettél minden nép szeme láttára, 32hogy megjelenjék világosságul a pogányoknak és dicsőségül népednek, Izráelnek.

2018. 12. 30. Karácsony utáni vasárnap Igeirdető: Ócsai Zoltán, Pécs

Ennek a nemzedéknek a felelősége, minden embernek a felelőssége, hogy aki hozzá tartozik, aki őt hallgatja, akivel este leül beszélgetni, akivel bármilyen kapcsolatban van, hogy átadjon valamit abból a szeretetből, amit kapott az Istentől, nem elég csak azt mondani, hogy ez a misszionáriusoknak, a lelkészeknek, az egyháznak a dolga. Ez mindannyiunknak a felelőssége. Hogy az evangélium az jó. Az nekem a talpra állásom, az örömöm, a mindenem. 

Lk 2, 25-31.

25És íme, élt egy ember Jeruzsálemben, akinek Simeon volt a neve. Igaz és kegyes ember volt, várta Izráel vigasztalását, és a Szentlélek volt rajta. 26Azt a kijelentést kapta a Szentlélektől, hogy nem hal meg addig, amíg meg nem látja az Úr Krisztusát. 27A Lélek indítására elment a templomba, és amikor a gyermek Jézust bevitték szülei, hogy eleget tegyenek a törvény előírásainak, 28akkor karjába vette, áldotta az Istent, és ezt mondta:29Most bocsátod el, Uram, szolgádat beszéded szerint békességgel, 30mert meglátta szemem üdvösségedet,31amelyet elkészítettél minden nép szeme láttára, 32hogy megjelenjék világosságul a pogányoknak és dicsőségül népednek, Izráelnek.

2018. december 26., szerda

2018. 12. 26. Karácsony második ünnepe Igehirdető: Kovács Barbara, Pécs

Mt 11, 25-30.

25Abban az időben így szólt Jézus: Magasztallak, Atyám, menny és föld Ura, mert elrejtetted ezeket a bölcsek és értelmesek elől, és felfedted az egyszerű embereknek. 26Igen, Atyám, mert így láttad jónak. 27Az én Atyám mindent átadott nekem, és senki sem ismeri a Fiút, csak az Atya, az Atyát sem ismeri senki, csak a Fiú, és az, akinek a Fiú akarja kijelenteni. 28Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. 29Vegyétek magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd vagyok és alázatos szívű, és megnyugvást találtok lelketeknek. 30Mert az én igám jó, és az én terhem könnyű.2018. 12. 24. Szenteste Igehirdető: Ócsai Zoltán, Pécs

Ézs 9, 1-6.

1A nép, amely sötétségben jár, nagy világosságot lát, a homály földjén lakókra világosság ragyog. 2Te megszaporítod a népet, nagy örömöt szerzel neki. Úgy örülnek színed előtt, ahogyan aratáskor szoktak örülni; ahogyan vigadni szoktak, akiknek zsákmányt osztanak. 3Mert terhes igáját, a hátát verő botot, sanyargatójának vesszejét összetöröd, mint Midján napján. 4Mert minden dübörögve menetelő csizma és véráztatta köpönyeg elég, és tűz martaléka lesz. 5Mert egy gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk. Az uralom az ő vállán lesz, és így fogják nevezni: Csodálatos Tanácsos, Erős Isten, Örökkévaló Atya, Békesség Fejedelme! 6Uralma növekedésének és a békének nem lesz vége Dávid trónján és országában, mert megerősíti és megszilárdítja törvénnyel és igazsággal mostantól fogva mindörökké. A Seregek URának féltő szeretete viszi véghez ezt!


2018. 12. 24. Szenteste Igehirdető: Hajduch-Szmola Patrik, Pogány

Mt 1, 18-25

18Jézus Krisztus születése pedig így történt: Mikor anyja, Mária már jegyese volt Józsefnek, de még nem keltek egybe, kitűnt, hogy áldott állapotban van a Szentlélektől. 19Férje, József, aki igaz ember volt, és nem akarta őt szégyenbe hozni, elhatározta, hogy titokban elbocsátja. 20Amikor azonban ezt végiggondolta magában, íme, az Úr angyala megjelent neki álmában, és ezt mondta: József, Dávid fia, ne félj feleségül venni Máriát, mert ami benne fogant, az a Szentlélektől van. 21Fiút fog szülni, te pedig majd Jézusnak nevezed, mert ő fogja megszabadítani népét bűneiből. 22Mindez pedig azért történt, hogy beteljesedjék, amit az Úr mondott a próféta által: 23„Íme, a szűz fogan méhében, és fiút szül, és Immánuélnak nevezik majd” – ami azt jelenti: Velünk az Isten.
24József pedig, amikor felébredt álmából, úgy tett, ahogyan az Úr angyala parancsolta neki, és feleségül vette őt,25de nem érintette addig, amíg meg nem szülte fiát, akit Jézusnak nevezett el.

2018. december 23., vasárnap

2018. 12. 23. Ádvent negyedik vasárnapja Igehirdető: Ócsai Zoltán, Pogány

Az ünnepünk is attól lesz ünnep, ha azt érezzük, hogy itt több van, itt valaki nagyobb van.

Fil 2, 16b-18.

Ezzel dicsekszem majd Krisztus napján, hogy nem futottam hiába, és nem fáradtam hiába. 17Sőt ha italáldozatul kiöntetem is a hitetekért bemutatott áldozatban és szolgálatban, örülök, és együtt örülök mindnyájatokkal; 18de ugyanígy örüljetek ti is, és örüljetek velem együtt!

2018. 12. 23. Ádvent negyedik vasárnapja Igehirdető: Hajduch-Szmola Patrik, Pécs

Uram, add, hogy az örömünk belőled fakadó öröm legyen!

Fil 2, 16b-18.

Biblia egy év alatt - olvasási útmutató

Ezzel dicsekszem majd Krisztus napján, hogy nem futottam hiába, és nem fáradtam hiába. 17Sőt ha italáldozatul kiöntetem is a hitetekért bemutatott áldozatban és szolgálatban, örülök, és együtt örülök mindnyájatokkal; 18de ugyanígy örüljetek ti is, és örüljetek velem együtt!

2018. december 16., vasárnap

2018. 12. 16. Ádvent harmadik vasárnapja, az öröm vasárnapja Igehirdető: Ócsai Zoltán, Pécs

Az a szerencsénk a Szentírással, hogy olyan helyeken is segít, tanít, ahol nem gondoljuk, hogy tanítás van. Valahol van menedékünk. A bűnösnek is van menedéke, nem csak az igaznak. Hogy ebben a gyűlölködő világban, állhatatosan, kitartva azt tudom mondani, hogy akkor is nyitva tartom a szívemet, az ajtót, ahol egyszer csak bejönnek, és leborulnak az én uram előtt.

Jel 3, 7-13.

7A filadelfiai gyülekezet angyalának írd meg: ezt mondja a Szent, az Igaz, akinél Dávid kulcsa van, és amit kinyit, senki nem zárja be, és amit bezár, senki nem nyitja ki: 8Tudok cselekedeteidről. Íme, nyitott ajtót adtam eléd, amelyet senki sem zárhat be, mert bár kevés erőd van, mégis megtartottad az én igémet, és nem tagadtad meg az én nevemet. 9Íme, neked adok némelyeket a Sátán zsinagógájából, azok közül, akik zsidóknak mondják magukat, pedig nem azok, hanem hazudnak: íme, elhozom őket, hogy leboruljanak a te lábad előtt, és megtudják, hogy én szeretlek téged. 10Mivel megtartottad állhatatosságra intő beszédemet, én is megtartalak téged a kísértés órájában, amely el fog jönni az egész világra, hogy megkísértse azokat, akik a földön laknak.11Eljövök hamar: tartsd meg, amid van, hogy senki el ne vegye koronádat. 12Aki győz, azt oszloppá teszem az én Istenem templomában, és ott marad örökké, felírom rá az én Istenem nevét és az én Istenem városának, az új Jeruzsálemnek a nevét, amely a mennyből száll alá az én Istenemtől, és az én új nevemet. 13Akinek van füle, hallja meg, amit a Lélek mond a gyülekezeteknek!

2018. december 9., vasárnap

2018. 12. 09. Énekkarunk szolgálata

J. S. Schröter, M. Praetorius, N. Hermann szerzeményeit énekelte kórusunk.

Énekkar

2018. 12. 09. Ádvent második vasárnapja Igehirdető: Hajduch-Szmola Patrik, Pécs

Ha létezik igazi hagyomány, az irgalom az. .

Júd 17-25.

17Ti azonban, szeretteim, emlékezzetek meg azokról a beszédekről, amelyeket a mi Urunk Jézus Krisztus apostolai előre megmondtak. 18Azt mondták ugyanis, hogy az utolsó időben csúfolódók támadnak, akik istentelen vágyaik útján járnak. 19Ezek szakadásokat okoznak, testi emberek, akikben nincsen Szentlélek. 20Ti azonban, szeretteim, épüljetek szentséges hitetekben, imádkozzatok a Szentlélek által, 21tartsátok meg magatokat Isten szeretetében, várva a mi Urunk Jézus Krisztusnak irgalmát az örök életre. 22Könyörüljetek azokon, akik kételkednek, 23mentsétek meg őket kiragadva a tűzből. Másokon is könyörüljetek, de félelemmel, utálva még a ruhát is, amelyet testük beszennyezett. 24Annak pedig, aki megőrizhet titeket a botlástól, és dicsősége elé állíthat feddhetetlenségben, ujjongó örömmel: 25az egyedül üdvözítő Istennek a mi Urunk Jézus Krisztus által: dicsőség, fenség, erő és hatalom öröktől fogva, most és mindörökké. Ámen.

2018. december 2., vasárnap

2018. 12. 02. Ádvent első vasárnapja Esti gyertyagyújtó istentisztelet Igehirdető: Hajduch-Szmola Patrik, Pécs


Minden fényt az Úristentől kapunk!

Gyertyagyújtó istentisztelet

Felvétel és fotó: Sántha Tamás

2018. 12. 02. Ádven első vasárnapja Igehirdető: Hajduch-Szmola Patrik, Pogány

Jön a dicső király!

Jel 2, 1-7.

1Az efezusi gyülekezet angyalának írd meg: ezt mondja az, aki jobb kezében tartja a hét csillagot, aki a hét arany gyertyatartó között jár: 2Tudok cselekedeteidről, fáradozásodról és állhatatosságodról és arról, hogy nem viselheted el a gonoszokat, és próbára tetted azokat, akik apostoloknak mondják magukat, pedig nem azok, és hazugnak találtad őket. 3Tudom, hogy állhatatos vagy, terhet viseltél az én nevemért, és nem fáradtál meg, 4de az a panaszom ellened, hogy nincs meg már benned az első szeretet. 5Emlékezzél tehát vissza, honnan estél ki, térj meg, és tedd az előbbi cselekedeteidet, különben elmegyek hozzád, és kimozdítom gyertyatartódat a helyéből, ha meg nem térsz. 6Az viszont melletted szól, hogy gyűlölöd a nikolaiták cselekedeteit, amelyeket én is gyűlölök. 7Akinek van füle, hallja meg, amit a Lélek mond a gyülekezeteknek! Aki győz, annak enni adok az élet fájáról, amely az Isten paradicsomában van.

2018. 12. 02. Ádvent eslő vasárnapja Igehirdető: Ócsai Zoltán, Pécs

Nincs felemelőbb annál, minthogy az Úristen azt mondja nekünk, gyere velem! A szerelem nem múlik el.

Jel 2, 1-7.

Dsida Jenő: Amundsen kortársa

1Az efezusi gyülekezet angyalának írd meg: ezt mondja az, aki jobb kezében tartja a hét csillagot, aki a hét arany gyertyatartó között jár: 2Tudok cselekedeteidről, fáradozásodról és állhatatosságodról és arról, hogy nem viselheted el a gonoszokat, és próbára tetted azokat, akik apostoloknak mondják magukat, pedig nem azok, és hazugnak találtad őket. 3Tudom, hogy állhatatos vagy, terhet viseltél az én nevemért, és nem fáradtál meg, 4de az a panaszom ellened, hogy nincs meg már benned az első szeretet. 5Emlékezzél tehát vissza, honnan estél ki, térj meg, és tedd az előbbi cselekedeteidet, különben elmegyek hozzád, és kimozdítom gyertyatartódat a helyéből, ha meg nem térsz. 6Az viszont melletted szól, hogy gyűlölöd a nikolaiták cselekedeteit, amelyeket én is gyűlölök. 7Akinek van füle, hallja meg, amit a Lélek mond a gyülekezeteknek! Aki győz, annak enni adok az élet fájáról, amely az Isten paradicsomában van.

Elkültöznek a hanganyagok

Kedves Mindenki, aki látogatja ezt a blogot! A Pécsi Evangélikus Egyházközségnek elkészült az új honlapja. Ezen a honlapon fognak ezentúl ...